مراقبت های اخلاقی در بارداری

[ad_1]

رعایت آداب اخلاقى در معاشرت با همسر و حفظ آرامش روانی و اجتناب از هر گونه عاملی که باعث اضطراب و تشویش خاطر می شود.

[ad_2]

لینک منبع